Syfte med kursen: Att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter att kunna arbeta som nidohandledare.

 

Målsättning: Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna:

 

    - Avgöra vilka patienter/klienter som passar för insatser i nidometoden, samt

 

tillsammans med patienten/klienten:

 

    - Kunna utföra en utforskande miljöanalys avseende fysisk, social och personlig miljö

    - Identifiera brister och enas om målsättningar

    - Följa ”nidovägen”

    - Utvärdera det gemensamma arbetet

 

Omfattning: Lärarledd undervisning varvad med handledning, nio tillfällen fördelade under två terminer samt cirka 10-20 egna träffar med patienten/klienten under samma tidsperiod.

 

Deltagare: Yrkesverksamma personer med praktisk erfarenhet av arbetet med personer med kronisk psykiatrisk sjukdom och/eller psykisk funktionsnedsättning.

 

Kursmaterial: Nidoterapi – att anpassa omgivningen till patienten, Tyrer, P., Studentlitteratur, 2013 samt föreläsningsanteckningar.

 

Krav för att bli diplomerad nidohandledare:

Löpande bedömning samt skriftlig och muntlig redovisning av det egna ärendet, godkänt provresultat och godkänd patient/klientutvärdering.

 

Certifiering:

Certifiering i samråd med Peter Tyrer, handledare: docent Susanne Bejerot, Åsa Karlsson, personligt ombud, Parasoll och Ann Lindgren fil. mag och pedagog.

 

Faktaruta

Nidometoden vilar på 10 principer:

- I rätt miljö har alla människor möjlighet att förbättra sina liv

- Alla människor borde få möjligheten att testa sig själva i ett sammanhang som de själva har valt

- När människor är olyckliga utan uppenbar anledning finns ofta orsaken i den omedelbara närmiljön

- En människas närmiljö är inte endast en plats men också andra människor och man själv

- Att se världen genom en annan människas ögon är bättre än att bara se den genom sina egna

- Den bästa miljön för en annan människa är inte nödvändigtvis den som andra tycker är bäst

- Alla människor, oavsett funktionsförmåga, har styrkor som kan vidareutvecklas

- En människas miljö är aldrig omöjlig att ändra på

- All miljöförändring inkluderar en risk men skall för den skull inte undvikas

- För att kunna ändra miljön till det bättre erfordras gemensamt samarbete