En kurs om psykiatriska funktionshinder och sjukdomar. Utbildningen har ett tydligt patient- och anhörigperspektiv. Hur funktionshindret/sjukdomen tar sig uttryck är ett centralt tema liksom vilken form av insatser från psykiatri, habilitering och kommun som patienten/klienten ifråga är betjänt av. 


Tyngdpunkten i utbildningen läggs på upplevelse av funktionshindret ”inifrån” och vikten av autonomi, förståelse och värdigt bemötande. 


I baskursen ingår även information om relevant lagstiftning, förordningar och lokala avtal samt förslag på arbetsmodeller för effektiv samordning.