Nidometoden, eller internationellt "Nidotherapy", är namnet till trots, inte en terapiform som syftar till att ändra på en patients/klients upplevelser, känslor eller beteenden. Nidometoden är en formaliserad metod i fem faser med målsättningen att förbättra den fysiska och sociala miljö som en patient/klient lever i.

 

Nidohandledarens uppgift är att, tillsammans med patienten/klienten, finna realistiska förändringsområden under en begränsad tid och att genomföra dessa. Forskning visar patientens/klientens sociala funktion förbättras avsevärt då nidometodbaserade insatser ges. Läs mer på www.nidotherapy.com


Nidometoden vilar på 10 principer:


- I rätt miljö har alla människor möjlighet att förbättra sina liv
- Alla människor borde få möjligheten att testa sig själva i ett sammanhang som de själva har valt
- När människor är olyckliga utan uppenbar anledning finns ofta orsaken i den omedelbara närmiljön
- En människas närmiljö är inte endast en plats men också andra människor och man själv
- Att se världen genom en annan människas ögon är bättre än att bara se den genom sina egna
- Den bästa miljön för en annan människa är inte nödvändigtvis den som andra tycker är bäst
- Alla människor, oavsett funktionsförmåga, har styrkor som kan vidareutvecklas
- En människas miljö är aldrig omöjlig att ändra på
- All miljöförändring inkluderar en risk men skall för den skull inte undvikas
- För att kunna ändra miljön till det bättre erfordras gemensamt samarbete