Bakgrund
Gruppen med aktivitetsersättning har ökat lavinartat de senaste åren trots att man inte kunnat upptäcka någon motsvarande förändring i befolkningens sjuklighet. 2008 erhöll 24000 unga personer aktivitetsersättning (främst personer med ADHD och Aspergers syndrom). I SOU-rapporten 2008:102 beskriver man att aktivitetsstödet ger en inlåsningseffekt eftersom aktiviteter som skulle gynna dessa unga inte ges. Samtidigt pågår en utförsäkring av långtidssjukskrivna. En del av dessa sjukförsäkrade behöver en annan stöttning än den som traditionellt ges av försäkringskassa, kommun och arbetsförmedling. Supported employement är en väldokumenterad metod att hjälpa personer med särskilda behov ut i arbetslivet men för att personalen skall kunna använda metoden krävs kunskap om klientens svårigheter och resurser.

 

Kursbeskrivning
Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden avhandlas: Hur funktionsnedsättningen/sjukdomen tar sig uttryck; Hur man bemöter klienter med olika problem/funktionsnedsättningar på ett värdigt sätt; Kartläggning av en persons resurser och svårigheter, individualiserad hjälp mot ett arbete/sysselsättning/studier, coaching och validering av arbetsplatsen.

 

Målsättning
Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig:
• Kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar
• Ökad förståelse för klientens behov och kommunikationssätt
• Kunskap om hur man kartlägger en persons resurser
• Individualiserat stöd mot ett arbete/meningsfull sysselsättning
• Att sälja in en person på arbetsplatsen
• Coaching av klienten på arbetsplatsen
• Validering av arbetsplatsen
• Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer