Bakgrund

Trots att dagens moderna läkemedel kommit långt avseende effekt på hallucinationer och vanföreställningar, leder schizofrenisjukdom ofta till sviktande kognitiva funktioner. Man vet idag att låg begåvning predisponerar för psykisk sjukdom och många lindrigt utvecklingsstörda behandlas säkerligen inom den psykiatriska vården utan att vara identifierade. Personer med en utvecklingsstörning kan ha olika beteendestörningar som i sig kan vara ett tecken på en underliggande psykisk störning. Det är vanligt att personer med utvecklingsstörning också uppfyller kriterierna för ett autismspektrumtillstånd.

Kursen tar sitt avstamp i att bemötandet av en klient med kognitiva funktionsnedsättningar måste anpassas till mottagarens förutsättningar och att det bemötande som omgivningen ger spelar en central roll i hur klienten mår och fungerar i vardagen .

 

Innehåll

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden kommer att avhandlas: Utvecklingsstörning på olika nivåer; Genetisk sjukdom vid utvecklingsstörning; Hur psykisk störning kan ta sig uttryck vid utvecklingsstörning; Autismspektrumtillstånd; Schizofrenisjukdom, Vardagsstöd och bemötande; Kommunikation, Etiska dilemman; Perceptionsstörningar och stresskänslighet; Familjeaspekter; Hur stödet skall utformas utifrån klientens behov; Olika typer av interventioner som t ex. Ett självständigt liv, tydliggörande pedagogik och beteendeinriktade metoder.

 

Målsättning

  • Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 
  • Ökad förståelse för klientens problem och behov 
  • Kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar, autismtillstånd, schizofrenisjukdomar samt eventuell tilläggsproblematik 
  • Förståelse för hur svårigheterna i vardagen kan se ut för personer med kognitiva funktionsnedsättningar
  • Ökad kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienter/klienter t ex. kunskap om ESL, tydliggörande  pedagogik och beteendeinriktade interventioner 
  • Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag
  • Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer