Bakgrund
ADHD och autismspektrumtillstånd (dvs. Aspergers syndrom, autism, atypisk autism) kan inte betecknas som sjukdomar utan är snarare funktionsnedsättning med debut i barnaåren. För flertalet kvarstår svårigheterna hela livet. Tre procent av alla vuxna beräknas ha ADHD medan närmare 1% uppfyller kriterier för autismspektrumtillstånd. Funktionshindret kan vara relativt begränsat om kraven är låga, om goda hjälpinsatser tillhandahålls och om personens begåvning ligger inom normalspannet. Däremot kan funktionshindret vara omfattande om det motsatta råder. Flertalet vuxna med dessa diagnoser har kraftigt nedsatt arbetsförmåga och komplicerande faktorer som missbruk, interpersonella problem, nedstämdhet och andra psykiska problem har rapporterats i hög utsträckning.

 

Kursbeskrivning
Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och patientfall och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden avhandlas: Hur funktionsnedsättningen/sjukdomen tar sig uttryck hos kvinnor respektive män, och i olika åldrar; Behandlingsalternativ; Kognitiva funktionsnedsättningar; Perceptionsstörningar och stresskänslighet; Bemötande och familjeaspekter; Organisation av hem/arbetsplats. Områden som särskilt prioriteras: Hur stödet skall utformas utifrån klientens behov och arbetsplatsens realiteter.

 

Målsättning
Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig:
• Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tilläggsproblematik och konsekvenser av funktionsnedsättningarna
• Ökad förståelse för patientens/klientens behov
• Ökad kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienter/klienter
• Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag samt lagstiftning t ex. SoL, LSS och hälso- och sjukvårdslagen
• Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer