Ojämna förmågor – stöd i vardagen (gemensam modul A) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Olika former av stöd och insatser i vardag och arbetsliv är förutsättningen för att en person med exekutiva svårigheter, t ex. att planera och organisera, kan uppleva en fungerande vardag. Denna modul presenterar praktiska exempel och konkreta tips på hur du kan hjälpa en person med funktionsnedsättning till en bättre fungerande vardagssituation och arbetsliv.

 

ADHD och autismspektrumtillstånd

Bakgrund 

ADHD och autismspektrumtillstånd (dvs. Aspergers syndrom, autism, atypisk autism) kan inte betecknas som sjukdomar utan är snarare funk tions nedsättning med debut i barnaåren. För flertalet kvarstår svårigheterna hela livet. Tre procent av alla vuxna beräknas ha ADHD medan närmare 1% uppfyller kriterier för autismspektrumtillstånd. Funktionshindret kan vara relativt begränsat om kraven är låga, om goda hjälpinsatser tillhandahålls och om personens begåvning ligger inom normalspannet. Däremot kan funktionshindret vara omfattande om det motsatta råder. Flertalet vuxna med dessa diagnoser har kraftigt nedsatt arbetsförmåga och komplicerande faktorer som missbruk, interpersonella problem, nedstämdhet och andra psykiska problem har rapporterats i hög utsträckning. 

 

Utbildningen 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och patientfall och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden avhandlas: Hur funktionsnedsättningen/sjukdomen tar sig uttryck hos kvinnor respektive män, och i olika åldrar; Behandlingsalternativ; Kognitiva funktionsnedsättningar; Perceptionsstörningar och stresskänslighet; Bemötande och familjeaspekter; Organisation av hem/arbetsplats. Områden som särskilt prioriteras: Hur stödet skall utformas utifrån klientens behov och arbetsplatsens realiteter.

 

Problemskapande beteenden och dess konsekvenser (gemensam modul B) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden kommer att belysas: hot och våld vid psykisk sjukdom, orsaker till problemskapande beteende, ”isbergsmetaforen”, kommunikationsproblem och frustration, kravnivåer, förhållningssätt, förebyggande åtgärder, hur man kan hantera sk. problemskapande beteenden. Kursen tar även upp närståendeperspektivet.