Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 

- Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tilläggsproblematik och konsekvenser av funktionsnedsättningarna 

- Ökad förståelse för patientens/klientens behov 

- Ökad kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienter/klienter 

- Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag samt lagstiftning t ex. SoL, LSS och hälso- och sjukvårdslagen 

- Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer 

- Kunskap om systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna; dvs. utvärdering och uppföljning

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under hösten av totalt 18 tillfällen.

För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett skriftligt kunskapsprov samt att du lämnar in en problemformulering enligt anvisningar.