Kursen Kollegiehandledarutbildning är fulltecknad

 

KOGNUS inför hösten 2012 en ny verksamhet,  kollegiehandledning, i Stockholms län. Den innebär att verksamheter kan få handledning i ett ärende eller kring ett problem av en person med samma yrkesbakgrund som de som arbetar i den specifika verksamheten.


KOGNUS terminslånga kollegiehandledarutbildning vänder sig till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med människor med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Syftet med kursen är att deltagarna själva efter kursens slut skall kunna handleda verksamheter kring ett ärende eller ett problem alternativt länka vidare till mer kvalificerad handledning vid behov. Deltagare väljs med omsorg. De har alla lång erfarenhet av sitt yrke, de har deltagit i KOGNUS tidigare kurser och har blivit utvalda till utbildningen via personlig intervju.

 

Deltagarna får en kvalificerad utbildning som varvar teoretiska inslag (en heldag i veckan) med praktiska (ca 1,5 heldagar i veckan).  Deltagarna får träning i att handleda och skall, i minst två olika verksamheter, handleda personal kring tre olika ärenden/problemställningar. Varje problem omfattar 3 - 5 handledningstillfällen om ca. 1 - 2 timmar utifrån behov. Deltagarna skall också lyssna på varandras handledningar och ge feedback.

 

Höstterminen 2012 deltar boendestödjare, personal i daglig verksamhet men också personal från Arbetsförmedlingen och grundskolan i KOGNUS handledarutbildning.