Innehåll
Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och elevfall. Den har ett tydligt elevperspektiv. Följande områden avhandlas: Hur funktionsnedsättningen tar sig uttryck, bemötande av elever med olika problem/funktionsnedsättningar och elevens föräldrar, kognitiva funktionsnedsättningar, konflikthantering;

 

Områden som särskilt prioriteras: elevers lärande och utveckling, kartläggning av en persons resurser, hur jag kan hjälpa en elev i skola/fritids, hur jag kommunicerar elevens behov till lärare, andra barn och föräldrar samt hur jag länkar eleven vidare till annan verksamhet. Målet är att deltagarna skall förstå och bemöta barn/ungdomar som har svårt att klara motgångar/förändringar, att lära sig praktiska lösningar på problem som uppstår. Dessutom tar kursen upp mobbningens mekanismer och hur man förebygger/förhindrar mobbning.

 

Målsättning
Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig:
• Kunskap om barn/ungdomar med funktionsnedsättningar
• Problem med kommunikation och motorik
• Kunskap om hur dessa barn kommunicerar och interagerar
• Ökad förståelse för barnets behov och situationen för anhöriga
• Kunskap om konflikthantering, mobbning och Collaborative Problem Solving (CPS)
• Hur jag kommunicerar barnets behov till lärare, andra barn och anhöriga
• Hur jag länkar barnet till annan verksamhet