Ojämna förmågor – stöd i vardagen (gemensam modul A) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Olika former av stöd och insatser i vardag och arbetsliv är förutsättningen för att en person med exekutiva svårigheter, t ex. att planera och organisera, kan uppleva en fungerande vardag. Denna modul presenterar praktiska exempel och konkreta tips på hur du kan hjälpa en person med funktionsnedsättning till en bättre fungerande vardagssituation och arbetsliv.

 

Depression, ångest och OCD 

Bakgrund

Ångest definieras som olustkänslor, ofta med kroppsliga symtom inför en förväntad fara där det upplevda hotet kan komma utifrån eller inifrån. Ångest eller ängslan är vanligt vid flera psykiska sjukdomar, som t.ex. emotionell instabil personlighetsstörning, depression och vid psykoser, men ses även i samband med vissa kroppsliga sjukdomar. Inte sällan förekommer flera psykiska tillstånd samtidigt. Tvångssyndrom/OCD, emotionell instabil personlighetsstörning (tidigare benämnt ”borderline”), paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, anorexia nervosa, paniksyndrom och social fobi kan bidra till både ett stort lidande och omfattande vårdbehov. 


Innehåll

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och patientfall och har ett tydligt klientperspektiv. Följande kommer att avhandlas: Hur funktionsnedsättningen/sjukdomen tar sig uttryck; Behandligsalternativ, bemötandefrågor, familjeaspekter; coachning. Områden som särskilt prioriteras: Hur stödet skall utformas utifrån klientens behov och hur coachar man en person med ångest- eller depressionssjukdom.

 

Problemskapande beteenden och dess konsekvenser (gemensam modul B) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden kommer att belysas: hot och våld vid psykisk sjukdom, orsaker till problemskapande beteende, ”isbergsmetaforen”, kommunikationsproblem och frustration, kravnivåer, förhållningssätt, förebyggande åtgärder, hur man kan hantera sk. problemskapande beteenden. Kursen tar även upp närståendeperspektivet.