Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig: 

- Kunskap om ångest och depressionssjukdomar inklusive tvångssyndrom och ätstörningar samt kunskap om samsjuklighet 

- Ökad förståelse för patientens/klientens behov och situationen för anhöriga 

- Ökad kunskap om utvärderade behandlingsalternativ, metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienten/klienten 

- Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag, hur detta kan underlättas tex. genom nätverksakontrakt samt lagstiftning 

- Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer 

- Kunskap om systematiskt kvalitetsarbete i verksamheterna; dvs. utvärdering och uppföljning

 

För att få ett intyg med godkänd närvaro krävs att du har högst 4 frånvarotillfällen under hösten av totalt 18 tillfällen.

För att få ett diplom där det framgår att du har tillgodogjort dig kursens innehåll krävs godkänt resultat på ett skriftligt kunskapsprov samt att du lämnar in en problemformulering enligt anvisningar.