Ojämna förmågor – stöd i vardagen (gemensam modul A) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Olika former av stöd och insatser i vardag och arbetsliv är förutsättningen för att en person med exekutiva svårigheter, t ex. att planera och organisera, kan uppleva en fungerande vardag. Denna modul presenterar praktiska exempel och konkreta tips på hur du kan hjälpa en person med funktionsnedsättning till en bättre fungerande vardagssituation och arbetsliv.

 

Utvecklingsstörning och autism 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden kommer att belysas: autism, utvecklingsstörning på olika nivåer, hur psykisk störning kan ta sig uttryck vid utvecklingsstörning, bemötande, etiska dilemman, familjeaspekter, hur stödet kan utformas utifrån klientens behov, kommunikation, tydliggörande pedagogik och beteendeinriktade metoder. Kursen fokuserar på ett ”inifrånperspektiv” också den anhöriges.

 

Problemskapande beteenden och dess konsekvenser (gemensam modul B) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden kommer att belysas: hot och våld vid psykisk sjukdom, orsaker till problemskapande beteende, ”isbergsmetaforen”, kommunikationsproblem och frustration, kravnivåer, förhållningssätt, förebyggande åtgärder, hur man kan hantera sk. problemskapande beteenden. Kursen tar även upp närståendeperspektivet.