- En utbildning i Case Management

 

Ojämna förmågor – stöd i vardagen (gemensam modul A) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Olika former av stöd och insatser i vardag och arbetsliv är förutsättningen för att en person med exekutiva svårigheter, t ex. att planera och organisera, kan uppleva en fungerande vardag. Denna modul presenterar praktiska exempel och konkreta tips på hur du kan hjälpa en person med funktionsnedsättning till en bättre fungerande vardagssituation och arbetsliv.

 

Psykossjukdomar

Bakgrund:

Behandling av personer med psykossjukdom har alltid utgjort psykiatrins kärnuppdrag. Många med psykossjukdom behöver ett livslångt stöd trots god behandling. Dödligheten har ökat drastiskt sedan psykiatrireformen infördes när personer med svåra psykossjukdomar slussades ut från mentalsjukhusen till egna boenden i samhället. Risken för att hamna i utanförskap och passivitet visade sig vara betydande. På senare år har dessutom en allt större andel utvecklat ett komplicerande narkotikamissbruk vilket i sig leder till ökad risk för bland annat våldsbrott. Fastän dagens moderna läkemedel kommit långt avseende effekt på hallucinationer och vanföreställningar, leder schizofrenisjukdomen ofta till sviktande kognitiva funktioner vilket måste beaktas vid planeringen av rehabiliteringsinsatser 


Innehåll:

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och patientfall och har ett tydligt klientperspektiv. Hur funktionsnedsättningen/sjukdomen tar sig uttryck; Behandlingsalternativ; Bemötandefrågor; Familjeaspekter; Coachning; Vardagsstöd; Farmakologisk behandling. Områden som särskilt prioriteras: Hur stödet skall utformas utifrån klientens behov och hur man coachar en person med psykossjukdom till ett så rikt, hanterbart och meningsfullt liv som möjligt. Detta innebär att man i allians med klienten ansvarar, planerar, organiserar, samordnar och utvärderar de insatser som görs för en klient.

 

Problemskapande beteenden och dess konsekvenser (gemensam modul B) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden kommer att belysas: hot och våld vid psykisk sjukdom, orsaker till problemskapande beteende, ”isbergsmetaforen”, kommunikationsproblem och frustration, kravnivåer, förhållningssätt, förebyggande åtgärder, hur man kan hantera sk. problemskapande beteenden. Kursen tar även upp närståendeperspektivet.