Ojämna förmågor – stöd i vardagen (gemensam modul A) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Olika former av stöd och insatser i vardag och arbetsliv är förutsättningen för att en person med exekutiva svårigheter, t ex. att planera och organisera, kan uppleva en fungerande vardag. Denna modul presenterar praktiska exempel och konkreta tips på hur du kan hjälpa en person med funktionsnedsättning till en bättre fungerande vardagssituation och arbetsliv.

 

Missbruk och beroende 

Bakgrund

Missbruk av droger och alkohol är inget nytt fenomen och narkotikamissbruk har rapporterats ha blivit betydligt vanligare bland personer med psykossjukdom de senaste 20 åren. Idag vet man att risken för ett psykosinsjuknande är dubblerad vid cannabisbruk. Det finns stora grupper som lever med psykisk sjukdom, social misär och missbruk. På senare år har gruppen spelberoende tillkommit, främst utgörs gruppen av unga män. En del av dessa har en personlighetsproblematik, medan andra inte har utmärkt sig med någon tydlig riskprofil. Både kunskap, förståelse och samverkan behövs från socialtjänst, kriminalvård, beroendevård och psykiatri för att personen skall kunna leva ett värdigt liv. 


Innehåll

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och patientfall och har ett tydligt klientperspektiv. Följande kommer att avhandlas: Hur funktionsnedsättningen/sjukdomen/missbruket tar sig uttryck; Behandlingsalternativ; Bemötandefrågor; Familjeaspekter; Coachning; Motiverande samtalstekniker. Områden som särskilt prioriteras: Hur stödet skall utformas utifrån klientens behov och hur coachar man personer med missbruk och eventuellt med en kriminell bakgrund.

 

Problemskapande beteenden och dess konsekvenser (gemensam modul B) 

Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och har ett tydligt klientperspektiv. Följande områden kommer att belysas: hot och våld vid psykisk sjukdom, orsaker till problemskapande beteende, ”isbergsmetaforen”, kommunikationsproblem och frustration, kravnivåer, förhållningssätt, förebyggande åtgärder, hur man kan hantera sk. problemskapande beteenden. Kursen tar även upp närståendeperspektivet.