Bakgrund
Ångest definieras som olustkänslor, ofta med kroppsliga symtom inför en förväntad fara där det upplevda hotet kan komma utifrån eller inifrån. Ångest eller ängslan är vanligt vid flera psykiska sjukdomar, som t.ex. emotionell instabil personlighetsstörning, depression och vid psykoser, men ses även i samband med vissa kroppsliga sjukdomar. Inte sällan förekommer flera psykiska tillstånd samtidigt. Tvångssyndrom/OCD, emotionell instabil personlighetsstörning (tidigare benämnt "borderline"), paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, anorexia nervosa, paniksyndrom och social fobi kan bidra till både ett stort lidande och omfattande vårdbehov.

 

Kursbeskrivning
Utbildningen ges i föreläsningsform med gruppövningar och patientfall och har ett tydligt klientperspektiv. Följande kommer att avhandlas: Hur funktionsnedsättningen/sjukdomen tar sig uttryck; Behandligsalternativ, bemötandefrågor, familjeaspekter; coachning. Områden som särskilt prioriteras: Hur stödet skall utformas utifrån klientens behov och hur coachar man en person med ångest- eller depressionssjukdom.

 

Målsättning
Efter avslutad kurs skall varje deltagare ha tillägnat sig:
• Kunskap om ångest och depressionssjukdomar inklusive tvångssyndrom och ätstörningar samt kunskap om samsjuklighet
• Ökad förståelse för patientens/klientens behov och situationen för anhöriga
• Ökad kunskap om utvärderade behandlingsalternativ, metoder och arbetssätt för att bättre stötta patienten/klienten
• Kunskap om olika parters ansvarsområden och uppdrag, hur detta kan underlättas till exempel genom nätverkskontrakt samt lagstiftning
• Redskap som möjliggör god samverkan med andra yrkesgrupper och organisationer